AN NINH-QUỐC PHÒNG
Cảnh giác trước âm mưu " Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang" của các thế lực thù địch
31/12/2021 07:56:54

Để không sa vào bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân chúng ta hãy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng, giữ vững cho mình lập trường tư tưởng vững vàng, không hoang mang, dao động trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

         Trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch tiến hành thực hiện các âm mưu, thủ đoạn hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta, chúng đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá, công kích, phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Chúng đòi bỏ Điều 65, chương 4 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế” [2]; đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; chúng còn xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; tạo mối nghi ngờ, hiềm khích, gây ly gián, chia rẽ Quân đội với Công an; chia rẽ nhân dân với lực lượng vũ trang, chia rẽ lực lượng vũ trang với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của chúng là nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang, xóa bỏ chế độ XHCN, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, từng bước vô hiệu hóa, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của lực lượng lượng vũ trang nhân dân.
 
 
 
 
 
      Thực tiễn cho thấy, để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch tập trung vào những vấn đề sau:
      Thứ nhất, phủ định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với lực lượng vũ trang, xuyên tạc, bóp méo bản chất chính trị của lực lượng vũ trang bằng việc tung ra các luận điệu: “Lực lượng vũ trang là của quốc gia, dân tộc, chỉ phục vụ nhà nước theo Hiến pháp, pháp luật, không đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái hay lực lượng chính trị nào”; “lực lượng vũ trang chỉ phụng sự Tổ quốc, phụng sự quốc gia, dân tộc”; “bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chứ không phải bảo vệ một thể chế chính trị nào”; cần học tập phương Tây “chuyên nghiệp hóa quân đội”. Quân đội và Công an chỉ cần “thượng tôn pháp luật”, “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào”.
      Thứ hai, chúng tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang, làm suy giảm lòng tin, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân; làm cho cán bộ chiến sĩ sa sút về niềm tin và ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, ngại khó, ngại khổ, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, làm rệu rã sức mạnh chiến đấu của đơn vị nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung.
      Thứ ba, xuyên tạc, phá hoại bản chất, truyền thống và những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của Quân đội, Công an và của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung; triệt để lợi dụng vấn đề nhạy cảm, vi phạm của một số cán bộ, lãnh đạo trong lực lượng vũ trang để xuyên tạc, bôi nhọ truyền thống cách mạng tốt đẹp; kích thích những xu hướng, tư tưởng sai trái, những hành vi đạo đức, lối sống lệch chuẩn. Thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại đặc biệt là internet, mạng xã hội… bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài để tác động mạnh mẽ vào cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhằm truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm hạ uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang…
      Thực tiễn khẳng định, không có một lực lượng vũ trang nào là "đứng ngoài chính trị", là "trung lập". Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển quân đội các nước tư bản đều cho thấy, giai cấp tư sản không hề coi nhẹ quân đội, trái lại, rất coi trọng xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần cho lực lượng vũ trang của họ. Trong khi đó, thực tiễn cũng đã cho chúng ta những bài học rất sâu sắc về vấn đề này. Vào những thập niên cuối thế kỷ XX, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô tuyên bố xóa bỏ Điều 6 Hiến pháp (quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô), chấp nhận đa nguyên, đa đảng đã rời bỏ nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và sau đó là chấp nhận xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với lực lượng vũ trang, làm cho quân đội bị “phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa. Đó là một trong những nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu vào cuối năm 1991.
      Thời gian là hòn đá thử vàng, 90 năm qua là giai đoạn đặc biệt của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, là thời gian mà đất nước và dân tộc vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Với vai trò như là cánh tay phải đắc lực của Đảng, lực lượng vũ trang trong đó Quân đội, Công an là nòng cốt luôn luôn trung thành, son sắc, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ từ lúc mới thành lập. Với những chiến công lừng lẫy năm trâu, chấn động địa cầu như trận “Điện Biên Phủ” năm 1954 buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Giơ-ne-vơ kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. Hay như vụ án phố Ôn Như Hầu năm 1946 không chỉ giúp bảo vệ vững chắc chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ mới thành lập lúc bấy giờ, mà còn làm tan rã hệ thống tổ chức của một đảng phản động có thực lực nhất lúc bấy giờ, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa bọn phản động bên trong với thế lực xâm lược. Mỗi lần vượt qua thách thức, lập những chiến công hiểm hách, lực lượng Quân đội, Công an lại càng trưởng thành, vươn lên tạo dựng những mốc son mới. Những mốc son chói lọi đó chứng minh rõ tầm quan trọng của lực lượng Quân đội, Công an đối với Đảng và Nhà nước. Qua đó, có thể khẳng định lực lượng vũ trang được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.
Cụ thể hóa các vấn đề trên, Nhà nước ta đã xây dựng và ban hành luật sỹ quan Quân đội nhân dân, luật Công an nhân dân quy định rõ lực lượng Quân đội, Công an được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây như là một lời khẳng định đanh thép “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là điều không thể ở Việt Nam.
      Để không sa vào bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân chúng ta hãy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng, giữ vững cho mình lập trường tư tưởng vững vàng, không hoang mang, dao động trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện quyền tham gia nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an với tinh thần, trách nhiệm cao nhất … góp phần xây dựng lực lượng Quân đội, Công an vững mạnh trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an phải luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, QĐND, CAND nói riêng; không ngừng chăm lo xây dựng các tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Qua đó, xây dựng tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
         Vũ Văn Hà – Công an huyện Thanh Miện
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
87.7%
Số hồ sơ xử lý: 1736
Trước & đúng hạn: 1736
Trễ hạn: 3
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:44:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Khổng Quốc Toản-Phó chủ tịch  UBND huyện Thanh Miện

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562

Email: ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 59
Tháng này: 1,594
Tất cả: 15,714